MOCH
-
Kontakt
Facebook

Aktualności "Definicja samochodu ciężarowego PIT i CIT 2014"

Od 1 kwietnia 2014 r. samochodem osobowym na gruncie PIT i CIT jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
   
 • do prac wiertniczych,
   
 • koparka, koparko-spycharka,
   
 • ładowarka,
   
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
   
 • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług. (samochody używane wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu)

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt a) i b) stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Natomiast spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt c) stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.


infolinia +48 29 741 09 25

biuro@moch.pl