Widomości z serwisu OLTAX Biuro Podatkowe Doradca Podatkowy Leszek Olczak Widomości z serwisu OLTAX Biuro Podatkowe Doradca Podatkowy Leszek Olczak https://www.moch.pl/ Thu, 01 Oct 2020 21:28:46 +0200 120 Kasy fiskalne 2015 <span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 18pt;">Usługi i&nbsp;towary, których dostawę podatnik będzie musiał w&nbsp;2015&nbsp;r. rejestrować w&nbsp;kasie:</span></span><table width="100%" align="center" class="Tabelka9pt" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana; font-size: 11px; background-color: rgb(243, 250, 253);" border="0" rules="none" cellspacing="0" cellpadding="3"><tbody><tr valign="top"><td width="1%" style="font-size: 8pt;">&raquo;</td><td style="font-size: 8pt;">dostawa perfum i&nbsp;wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z&nbsp;wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,</td></tr><tr valign="top"><td width="1%" style="font-size: 8pt;">&raquo;</td><td style="font-size: 8pt;">naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w&nbsp;tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i&nbsp;regenerowanie),</td></tr><tr valign="top"><td width="1%" style="font-size: 8pt;">&raquo;</td><td style="font-size: 8pt;">wymiana opon i&nbsp;kół,</td></tr><tr valign="top"><td width="1%" style="font-size: 8pt;">&raquo;</td><td style="font-size: 8pt;">badania i&nbsp;przeglądy techniczne pojazdów,</td></tr><tr valign="top"><td width="1%" style="font-size: 8pt;">&raquo;</td><td style="font-size: 8pt;">opieka medyczna świadczona przez lekarzy i&nbsp;lekarzy dentystów,</td></tr><tr valign="top"><td width="1%" style="font-size: 8pt;">&raquo;</td><td style="font-size: 8pt;">usługi prawne (w&nbsp;tym w&nbsp;zakresie doradztwa podatkowego), z&nbsp;wyjątkiem usług notariuszy w&nbsp;zakresie objętym wpisem do repertorium A&nbsp;i&nbsp;P,</td></tr><tr valign="top"><td width="1%" style="font-size: 8pt;">&raquo;</td><td style="font-size: 8pt;">usługi fryzjerskie, kosmetyczne i&nbsp;kosmetologiczne,</td></tr><tr valign="top"><td width="1%" style="font-size: 8pt;">&raquo;</td><td style="font-size: 8pt;">usługi gastronomiczne, z&nbsp;wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w&nbsp;sposób określony w&nbsp;poz.&nbsp;43&nbsp;<a title="załącznik - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - przepisy.gofin.pl" class="LinkSL" style="color: rgb(8, 8, 154); font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://www.sl.gofin.pl/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-29112012-r-w-sprawie,83j2sd7c0,1.html" target="_blank">załącznika</a>&nbsp;do rozporządzenia</td></tr></tbody></table><br class="innova"> aktualnosci/11 2015-08-14 Badania techniczne VAT po 1 kwietnia 2014 wyjaśnienia Ministerstwa Finansów <p>WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW&nbsp;</p><p>Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego potwierdzającego spełnienie ustawowo określonych wymagań dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r.), &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tylko <span style="color: rgb(0, 141, 0);">zaświadczenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. dotyczące pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van zachowują swoją ważność.</span>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Natomiast dla pozostałych pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. b oraz w pkt 2 ustawy, czyli:&nbsp;</p><p>- pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków lub&nbsp;</p><p>- pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">w celu pełnego odliczania podatku VAT od wydatków z nimi związanych niezbędne będzie wykonanie nowego dodatkowego badania technicznego</span>, co do zasady, w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. tj. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">do 30 czerwca 2014.</span>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Wydział Prasowy&nbsp;</p><p>Biuro Ministra Finansów</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><br class="innova"> aktualnosci/9 2014-04-03 Definicja samochodu ciężarowego PIT i CIT 2014 <p style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Od 1 kwietnia 2014&nbsp;r. samochodem osobowym na gruncie PIT i&nbsp;CIT jest pojazd samochodowy w&nbsp;rozumieniu przepisów o&nbsp;ruchu drogowym o&nbsp;dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z&nbsp;kierowcą, z&nbsp;wyjątkiem:</p><p style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; margin-left: 40px; background-color: rgb(255, 255, 255);">a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:</p><ul style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; margin-left: 40px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li>klasyfikowanego na podstawie przepisów o&nbsp;ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub<br>&nbsp;</li><li>z&nbsp;otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,</li></ul><p style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; margin-left: 40px; background-color: rgb(255, 255, 255);">b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z&nbsp;jednym rzędem siedzeń i&nbsp;nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,</p><p style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; margin-left: 40px; background-color: rgb(255, 255, 255);">c) pojazdu specjalnego, jeżeli z&nbsp;dokumentów wydanych zgodnie z&nbsp;przepisami o&nbsp;ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i&nbsp;jeżeli spełnione są również warunki zawarte w&nbsp;odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:</p><ul style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; margin-left: 40px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li>agregat elektryczny/spawalniczy,<br>&nbsp;</li><li>do prac wiertniczych,<br>&nbsp;</li><li>koparka, koparko-spycharka,<br>&nbsp;</li><li>ładowarka,<br>&nbsp;</li><li>podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,<br>&nbsp;</li><li>żuraw samochodowy,</li></ul><p style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; margin-left: 40px; background-color: rgb(255, 255, 255);">d) pojazdu samochodowego określonego w&nbsp;przepisach wydanych na podstawie art.&nbsp;86a ust.&nbsp;16 ustawy o&nbsp;podatku od towarów i&nbsp;usług. (samochody używane wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu)</p><p style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w&nbsp;pkt&nbsp;a) i&nbsp;b) stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o&nbsp;spełnieniu tych wymagań. Natomiast spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w&nbsp;pkt&nbsp;c) stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z&nbsp;przepisami o&nbsp;ruchu drogowym.</p><br class="innova"> aktualnosci/10 2014-04-03 Limity na 2014 rok Od 01 Stycznia 2014<br><ul><li>obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość) dotyczy firm które w 2013 roku przekroczą <span style="font-weight: bold;">5.059.560,-zł</span> przychodu netto (bez VAT) <br></li><li>możliwość wyboru ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy osób które w 2013 roku nie przekroczyły przychodu <span style="font-weight: bold;">633.450.- zł </span><br class="innova"></li></ul> aktualnosci/8 2013-10-02 NAZWA TOWARU NA PARAGONIE <p align="justify">Od 30 września br. podatnicy będą zobowiązani w pełni realizować wymóg wskazywania na paragonie fiskalnym nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi. Nie oznacza to jednak, że obecnie akceptowane jest prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego, np. na grupach towarowych w sposób na jednoznaczną identyfikację niepozwalający.<br>Z art. 111 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wynika, że to sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby nazwa towaru lub usługi na paragonie była tak skonstruowana, aby można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar lub usługę oraz aby umożliwiała ich właściwe przyporządkowanie do stawki podatku. To sprzedawca decyduje, w jaki sposób dokona określenia nazwy towaru, aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować przedmiot nabytego towaru. Sposób jednoznacznego identyfikowania towarów jest ściśle związany z asortymentem, jaki podatnik oferuje i przyjętymi zasadami kształtowania cen. Oznacza to, że podatnik powinien wystawiać paragony zawierające nazwy towarów na tyle szczegółowe, żeby z jednej strony pozwalały one organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a z drugiej strony zapewniły konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów. Podatnik powinien zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymywał paragony z nazwami towarów, pozwalającymi na ich identyfikację, co do przedmiotu sprzedaży, ceny i stawki podatku.<br>Przy określaniu nazwy towaru, co do zasady, sprzedawca może wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika) za sprzedawane towary. Przy czym, nie oznacza to, że każdy towar powinien mieć odrębne kodowanie na kasie. Można pogrupować towary według kategorii, jeżeli wszystkie towary z danej kategorii są w jednakowej cenie. Jeżeli wszystkie towary np. z kategorii &#8222;kiełbasa" będą w takiej samej cenie, wówczas taka nazwa tej kategorii towarów będzie dawała możliwość identyfikacji towaru, jego ceny, stawki podatku. Jeżeli jednak w danej kategorii występuje zróżnicowanie ceny np. z uwagi na producenta lub według innych kryteriów, to stosowanie ogólnej nazwy np. &#8222;kiełbasa", nie wypełni przesłanki jednoznacznej identyfikacji towaru.<br>Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 sierpnia 2013 r., IPTPP4/443-282/13-4/JM, LEX nr 198103<br class="innova"></p> aktualnosci/7 2013-09-03 Stała zaliczka - nowe korzyści podatkowe <p align="justify">Do 28 lutego 2013 można zawiadomić urząd skarbowy o wyborze&nbsp;uproszczonej&nbsp;metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Co miesiąc wpłacamy 1/12 kwoty podatku naliczonego od dochodu za rok 2011. Rozliczenia z dochodów roku 2013 dokonamy dopiero po zakończeniu roku.</p><div align="justify">Od stycznia jest to jedyny&nbsp;legalny&nbsp;sposób na unikniecie poważnych konsekwencji podatkowych związanych z nowym&nbsp;przepisem&nbsp;w ustawach o podatkach&nbsp;dochodowych. <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Jeśli nie&nbsp;zapłacimy&nbsp;za towar lub usługę w ciągu 30 dni, mamy obowiązek wyksięgowania tego wydatku z kosztów a w konsekwencji zapłacenia znacznie zawyżonego podatku.</span></div><div align="justify"><span style="font-weight: bold;">Jeśli zalegają Państwo za zapłatą dłużej niż 30 dniu lub przewidują Państwo taką ewentualność w 2013 roku,&nbsp;proponuję&nbsp;wybór metody uproszczonej w podatku dochodowy.</span></div><br class="innova"> aktualnosci/6 2013-01-25 od 2012 roku za listopad płacimy tylko JEDNĄ zaliczkę na podatek dochodowy Nowe zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy od 2012 roku.<div><br></div><div>Zaliczkę za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik będzie wpłacał w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie będzie jednak zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed 20 stycznia złoży zeznanie podatkowe i rozliczy podatek z niego wynikający </div><div><br></div><br class="innova"> aktualnosci/5 2012-12-30 Strefa Klienta - nowa usługa w serwisie biura <p align="justify">"Strefa klienta" to nowa usługa w serwisie internetowym biura rachunkowego. Strefa dostępna jest wyłącznie dla klientów biura. Po nadaniu loginu i hasła otrzymają Państwo dostęp do spersonalizowanych usług:</p><ol><li><div align="justify">Zamawianie i samodzielne drukowanie formularzy RMUA dla pracowników.</div></li><li>Wysyłanie skanów dokumentów do zaksięgowania.</li><li>Składanie zleceń. Np. zamawianie świadectwa pracy, zamawianie przesłaniadokumentówdo banku itp.</li><li>Pobierania wzorów dokumentów</li><li>Pobieranie zamówionych raportów</li><li>Modyfikowanie danych kontaktowych.</li></ol><div><br></div><div align="justify">Aby aktywować dostęp do Strefy klienta, skontaktyj się z biurem rachunkowym tel. 297410925 lub wypełnij formularz poniżej</div><br class="innova"> aktualnosci/4 2012-09-15 Wiosenne sprzątanie <div align="justify">W maju 2010 wszystkie dokumenty, w stosunku do których, upłynął wymagany prawem okres przechowywania, zostaną przekazane do firmy zajmującej się profesjonalnym niszczeniem dokumentów. <br><br>Jeśli życzą sobie Państwo zachować część lub całość dokumentacji która zostanie zniszczona, proszę do kończ kwietnia 2010, złożyć w biurze pisemne zlecenie wydania dokumentów. <br><br>Dokumenty dotyczące rozliczeń pracowniczych (listy płac, itp.) , przekażemy Państwu po skompletowaniu w późniejszym terminie. </div><br class="innova"> aktualnosci/3 2012-03-30 iFaktury <div style="text-align: justify;">Jeżeli szukasz prostego programu do fakturowania o wyjątkowo łatwej obsłudze, charakteryzującego się ponadprzeciętna ergonomią, jesteś nastawiony na innowacyjność i komfort pracy to trafiłeś we właściwe miejsce!<br><br></div><span style="font-weight: bold;">iFaktury24 </span><br><div style="text-align: justify;">to nowoczesna aplikacja, udostępniana Klientom poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie dedykowane jest mikro i małym firmom poszukującym nowoczesnej i bezpiecznej aplikacji do wystawiania dokumentów sprzedażowych online, a także biurom rachunkowym chcącym przyspieszyć obsługę swojego klienta. Program wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi technologicznych.<br><br><br></div><span style="font-weight: bold;">iFaktury24 </span><br><div style="text-align: justify;">jako usługa dostępna z poziomu przeglądarki internetowej pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze związane z zakupem licencji do innych programów. W każdym miejscu, o każdej porze, z dowolnego komputera możemy wystawić dokumenty handlowe i wysyłać je drogą elektroniczną do biura rachunkowego - wystarczy tylko się zalogować na stronie www.ifaktury24.pl<br><br><span style="font-weight: bold;">Nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika. </span><br><div style="text-align: justify;">Przejrzyste okna, intuicyjne zakładanie kartotek, wystawianie dokumentów oraz duże możliwości modyfikacji wyglądu to tylko niektóre zalety aplikacji. Pracę najlepiej zacząć od spersonalizowania profilu. Zakładka &#8222;skonfiguruj system" to miejsce gdzie, wpiszesz dane teleadresowe firmy widniejące na fakturze oraz wybierzesz tło aplikacji (możliwość wczytania swojego pliku graficznego). Możesz edytować, usuwać oraz filtrować faktury, które następnie są możliwe do wydrukowania do pliku pdf (oryginał oraz kopia). Wystawienie faktury możliwe jest od cen netto oraz od cen brutto oraz korekty Dodaj produkt - w zakładce &#8222;Produkty" możesz dodawać, edytować, usuwać oraz filtrować produkty. Podobnie jak w przypadku widoku kontrahentów tak i tutaj dostępne są dwa rodzaje widoków listy produktów: graficzny widok kart lub tabelaryczny widok listy<br class="innova"></div></div> aktualnosci/1 2011-11-17